ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

kwr syvw dI vrHy-gMF dy smwgm:-

imqI 20/7/2003 nUM kwr syvw dI qIjI vrHy gMF piv`qr vyeIN dy iknwry inrml kutIAw sulqwnpur loDI ivKy pUry auqSwh Aqy siqkwr nwl mnweI geI[Dwrimk Aqy Kyf smwgmW qoN ielwvw bu`DIjIvIAW, APsrW, rwjsI Aqy Dwrimk nyqwvW, p`qrkwrW, Awid dI ie`k kwnPrMs krvweI geI ijs iv`c piv`qr vyeIN dI piv`qrqw bhwl krn leI v`K v`K suJwvW qy ivcwr vtWdrw kIqw igAw[ iesy pRkwr julweI 2004 iv`c kwr syvw dI cOQI, julweI 2005 iv`c pMjvIN, julweI 2006 iv`c CyvIN vrHy gMF piv`qr vyeIN iknwry inrml kutIAw sulqwnpur loDI ivKy mnweI geI[ ieh smwgm sMswr Br dIAW sMgqW iv`c Awpxy jl-soimAW dI sur`iKAw krn dI cyqnw dw pwswr krn iv`c bhuq shweI hoey[

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys