ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

vyeIN dy iknwry iknwry mhwn ngr kIrqn:-

imqI 6/11/2006 nUM gurU nwnk dyv jI dy jnm auqsv mOky piv`qr vyeIN dy iknwry iknwry AwpxI iksm dy pihly ngr kIrqn dw AwXojn kIqw igAw[ieh ngr kIrqn v`K v`K QweIN pVwA krdw hoieAw imqI 8/11/2003 nUM sulqwnpur loDI Aqy imqI 9/11/2003 nUM sIcyvwl pu`jw[ iesy pRkwr dy ngr kIrqn gurU nwnk dyv jI dy gurpurb mOky sMn 2004 Aqy 2005 iv`c vI kIqy gey[ ienHW ngr kIrqnW nwl lokW iv`c Awpxy vyeIAW dirAwvW nUM pRdUSx qoN bcwaux dI cyqnw pYdw krn iv`c shwieqw imlI hY[

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys