ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

ivswKI dy smwgm:

imqI 14/4/2004 nUM, ieiqhws iv`c pihlI vwr, vyeIN iknwry keI QwvW qy ie`ko vwr ivswKI dw mylw lgwieAw igAw[ hzwrW dI igxqI iv`c sMgqW ny piv`qr vyeIN iv`c nvyN bxy GwtW qy ieSnwn kIqy[sMq blbIr isMG jI ny ies mOky iek`qr hoeIAW sMgqW nUM sMboDn kridAW pRmwqmw vloN mnu`Kqw nUM bKSy gey kudrqI soimAW dI r`iKAw krn dI ApIl kIqI[imqI 13 Aqy 14/4/2005 nUM vI ivswKI dw mylw piv`qr vyeIN dy iknwry gwlovwl, Bul`Q, suBwnpur Aqy sulqwnpur loDI ivKy mnwieAw igAw[ dUr nyVy dIAW QwvW qoN sMgqW ny Aw ky ienHW GwtW qy ieSnwn kIqy[ iesy qrHW sMn 2006 iv`c vI ivswKI dw mylw sMgqW  v`loN bhuq QweIN vyeIN iv`c ieSnwn krky mnwieAw igAw[

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys