ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

piv`qr vyeIN dI kwrsyvw dIAW muFlIAW cuxOqIAW 

          vyeIN ndI dI sPweI dw kwrj bhuq hI v`fw Aqy joKm nwl BirAw hoieAw sI[ ies iv`c drpyS cuxOqIAW ies pRkwr sn:-

1. ndIAW dI swP sPweI koeI Kwlw jI dw vwVw nhIN[ies pRkwr dy kMm qoN qW srkwrW jW v`fIAW v`fIAW sMsQwvW vI bcdIAW hn[ ieh kMm bhuq v`fw Aqy KrcIlw huMdw hY[

2. ies kMm nUM AwrMB krn vyly ies kwrj dw iksy nUM qjrbw nhIN sI ik ikhVw ikhVw kMm krn vwlw hY Aqy ausnUM ikvyN krnw hY[ies kMm dIAW loVW, XojnwvW, swDnW, sMBwvnwvW Awid nUM kyvl vwihgurU hI jwxdw sI[ Aqy vwihgurU ny ies kwrj nUM idSw id`qI  Aqy sPlqw dy swDn bKSy[3. hwieAwisMQ bUtI, ijsny vyNeIN nUM pUrI qrHW FikAw hoieAw sI Aqy ausdy vhwA nUM pUrI qrHW jkiVAw hoieAw sI, kwr syvw leI ie`k v`fI cuxOqI sI[

4. vyNeIN dy rsqy 'c pwxI nwl ruVH ky AweI gwr  ny vI vhIx iv`c rukwvt pYdw kr id`qI sI[

5. ikswnW ny hOlI hOlI krky vyeIN dy rkby nUM AwpxIAw zmInW nwl rlw ilAw sI qy keI lokW ny vyeIN dy rkby iv`c njwiej qOr qy auswrIAW kr leIAW sn[ ijs krky vyeIN dw vhIx suMgV igAw sI[ nwjwiez kbzwkwrIAW ny AigAwnqw v`s kwr syvw dw ivroD kIqw ik jykr vyeIN dI kwr syvw huMdI hY qW aunHW nUM vyeIN dw rkbw C`fxw pvygw[

6. vyNeIN dy rkby dI inSwndyhI dw mslw vI ie`k v`fI cuxOqI sI ikauNik vyeIN dy rkby dy irkwrf nhIN sI imldw Aqy keI vwr  AiDkwrIAW vloN  sihXog dI vI Gwt rhI[

7. vyNeIN iv`c swP pwxI dI bhwlI dI sm`isAw vI ie`k v`fI cuxOqI sI[ ibAws dirAw dy Awpxw rsqw bdl ky vyNeI dy sroq sQwn qoN prHy ht jwx kwrn vyeIN iv`c Awpxy kudrqI pwxI  dI mwqrw bhuq G`t geI sI[

8. ipMfW SihrW dy gMdy pwxI, jo gYr kwnUMnI FMg nwl piv`qr vyeIN iv`c pwey jw rhy hn, bwkI swrIAW sm`isAwvW nwloN v`fI cuxOqI bx gey sn[ 

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys