ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

piv`qr vyeIN dI mu`FlI durdSw:

          pivqr vyeIN dy iknwirAW qy siQ`q 43 ipMfW Aqy 6 SihrW dy sIvryjW Aqy kwrKwinAW dw gMdw pwxI vyeIN dI piv`qrqw nUM lgwqwr pRdUiSq kr irhw sI[ ienHW 'coN bhuqy ipMfW SihrW dy sIvryj isstm ies pRkwr pwey hoey sn ik ienHw dw gMdw pwxI vyeIN iv`c inkl sky[ pwxI dw vyeIN iv`c inkws krn leI srkwrW vloN grWtW id`qIAW geIAW sn[  is`ty vjoN vyeIN ie`k gMdy nwly iv`c qbdIl ho cu`kI sI Aqy ies dw pwxI AiqAMq gMdw Aqy siVhWd BirAw sI[ ies qoN ielwvw, vyNeIN ipMfW SihrW dI gMdgI qy kUVw krkt dy Fyr su`tx dI QW bx geI sI[ jdoN kwr syvw AwrMB hoeI, audoN ie`Qy fMgrW dIAW lwSW vI imlIAW[ jo lok vyNeIN v`l jWdy sn, auh lok sn, jo GrW 'c pwKwny nw bxvw skx kwrn ies mMqv leI roz vyeIN v`l jWdy sn[

          gMdy pwxI pYx kwrn vyeIN dy pwxI hwieAwisMQ bUtI dy vwDy leI bhuq aupjwaU is`D hoey[ ieh bUtI ies pRkwr PYl cu`kI sI ik ies pwxI dw vhwA pUrI qrHW ruk igAw sI[ ies qoN ielwvw ies gMdy pwxI nwl vih ky AweI gwr nwl vyeIN dy hyTW cIkxI gwr dI ie`k AijhI motI qih jMm geI  sI ik  DrqI  hyTly pwxI dI kudrqI rIcwrijMg iblkul bMd ho cu`kI sI[ ijs kwrn kpUrQly izlHy iv`c pwxI dw ql lgwqwr nIvW ho irhw sI Aqy duAwby dw ieh ielwkw mwrUQl iv`c qbdIl ho irhw sI[ dUjy pwsy pwxI dw inkws nw hox krky huiSAwrpur izlHy dw dsUhw mukyrIAW dw v`fw ielwkw sym dI mwr hyT sI[ vyeIN dy pRdUiSq pwxI dw jo vI ih`sw zmIn hyTW rIcwrj ho irhw sI auh pwxI dy hyTly BMfwrW nUM vI gMdw kr irhw sI[ vyeIN kMFy rihMdy lok nlikAW rwhIN ieh pwxI k`F ky pINdy sn Aqy keI qrHW dIAW mwrU bImwrIAW dy iSkwr ho jWdy sn[

          ies qrHW vyNeIN dI durdSw kwrn duAwby dw AmIr ielwkw jo Bwrq dw Anwj BMfwr vI AKvwauNdw hY qbwhI kMFy pu`j cu`kw sI qy ie`QoN dy lokW dI hwlq AwriQk, ishq, siBAwcwrk, Dwrimk hr p`KoN byh`d qrsXog ho cukI sI[

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys