ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

piv`qr vyeIN dI kwr syvw: sMKyp ieiqhws 

ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ (ਸੰਨ 2000-2003) 

       jlMDr ivKy hoeI vwqwvrx pRymIAW dI iek`qrqw BwvyN 15/7/2000 nUM hoeI pr kwr syvw dw Asl kwrj julweI dy AwKrI hPqy SurU kIqw igAw[sIcyvwl ielwky qoN ielwvw sulqwnpur loDI Aqy iesdy Aws pws dy ipMfW dIAW Axigxq sMgqW ny ies kwrj iv`c ih`sw pw ky sulqwnpur loDI ivKy vyeIN iv`coN bUtI k`Fx, vyeIN dy vhIx iv`c iek`TI hoeI cIkxI gwr nUM k`F ky vyeIN dy au`cy qy cOVy bMny bxwaux Aqy dohW pwisAW qy p`kIAW sVkW iqAwr krn Aqy suMdr ieSnwn Gwt auswrn qoN ielwvw vyeIN dy iknwry iknwry Pu`lW qy PlW vwly drKq lgw ky swrw Awlw duAwlw KUbsUrq Aqy KuSbUdwr bxw  id`qw[ ies  qoN  ielwvw bUitAW dI isMjweI leI vwtr splweI dw p`kw pRbMD kr id`qw igAw[gurduAwrw sMq Gwt qoN lY ky qlvMfI cODrIAW rof dy pul q`k ibjleI lweItW lgw ky vyeIN nUM rOSn kr id`qw igAw[ sulqwnpur loDI dIAW swrIAW sVkW dw suDwr kIqw igAw[Sihr ivclIAW vIrwn invwxW jo pwxI nwl BrIAW rihMdIAW sn, nUM im`tI pw ky p`Drw kIqw igAw[ ies swry kwrj nUM  FweI ku swl qoN vI QoVHw smW l`igAw[

          sulqwnpur loDI ivKy vyeIN dI kwr syvw dOrwn  ieh mihsUs kIqw igAw ik vyeIN dI piv`qrqw bhwl krn leI do v`fy kMm krny bhuq zrUrI hn[ pihlw, vyeIN 'c pY rhy ipMfW SihrW dy gMdy pwxIAW nUM bMd krwauxw Aqy dUjw ies iv`c swP pwxI dI mwqrw nUM vDwauxw[gMdy pwxI bMd krwaux leI zrUrI sI ik vyeIN iknwry dy ipMfW SihrW 'c v`sdy lokW nUM ies dI mh`qqw nUM smJweI jwvy Aqy aunHW nMU  Awpxy gMdy pwxI vyeIN dy bdlvyN pRbMD krn leI mnwieAw jwvy[ies kMm leI bwbw jI ny bhuq vwrI jMnqk mIitMgW krvweIAW, b`uDIjIvIAW, lyKkW, p`qrkwrW qy Dwrimk qy rwjsI nyqwvW dIAW ivcwr goStIAW krvweIAW[iesy islisly dI kVI vjoN imqI 30/3/03 qoN 1/4/03 q`k ie`k jMnqk muihMm AwXoijq kIqI geI qW ik vyeIN kMFy vsdy lokW nUM smJwieAw jwvy ik auh Awpxy gMdy pwxI piv`qr vyeIN 'c nw pwaux[Awm lokW vloN ies muihMm nUM BrvW huMGwrw imilAw Aqy ijnHW ipMfW iv`c bdlvW pRbMD sMBv ho sikAw aunHW ny Awpxy pwxI vyeIN c pYx qoN rok ley[


 

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys