ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

piv`qr vyeIN dI kwr syvw: sMKyp ieiqhws 

dUjw pVwA ( sMn 2003-04):-

     pihly pVwA dOrwn ieh vI mihsUs kIqw igAw ik vyeIN 'c pYNdy gMdy pwxIAW dy vWg hI ie`k v`fI sm`isAw hY ies iv`c swP pwxI dI kmI dI[smyN dy Pyr nwl huiSAwrpur dy ipMf DnoAw ivKy vyeIN dy mu`F sroq qoN ibAws dirAw dy ip`Cy ht igAw[ ies qoN ielwvw DrqI hyToN Pu`tdy Jrny jo ibAws dy ip`Cy ht jwx bwd vI vyeIN nUM pwxI muh`eIAw krdy rhy sn, DrqI dy muswm bMd hox nwl vgxy bMd ho gey[ ies nwl vyeIN iv`c sv`C pwxI dI kmI ho geI[ ies dw bdlvW pRbMD ieh kIqw igAw ik mukyrIAW hweIfl cYnl qoN sweIPn rwhIN ku`J swP pwxI vyeIN iv`c pwieAw igAw[ pr ies sbMDI sm`isAw ieh sI ik mukyrIAW

hweIfl cYnl qoN C`ifAw igAw ieh pwxI bhuq

     QoVI mwqrw iv`c sI[ ies kwrx pwxI dw kudrqI roVH nw bx sikAw[swP pwxI dI kmI Aqy ies iv`c pYNdy gMdy pwxIAW dI vDI hoeI mwqrw kwrn ies iv`c hwiesYNQ bUtI ieMnI PYl geI ik ies ny vyeIN dy vihx nUM rokx iv`c rihMdI ksr vI pUrI kr id`qI[ hwlq ie`QoN q`k bdqr ho geI ik 2001 iv`c jdoN srkwr v`loN socy hoey 200 ikaUsk iv`coN isrP 65 ikaUsk pwxI hI C`ifAw igAw qW ieh pwxI vyeIN dy vhIx iv`c vihx dI QW nwl lgdIAW zmInW iv`c PYl igAw qy PslW leI Kqrw bx igAw[ies kwrx ies pwxI nUM muV bMd krn iv`c hI gnImq smJI geI[ pr sm`isAw dy Asl smwDwn, vyeIN dI sPweI, v`l iDAwn nw id`qw igAw Aqy hwlwq suDrn dI QW hor ivgVdy gey[ huiSAwrpur izlHy iv`coN vyeIN dy ruk jwx kwrx pUrw inkws nw pw sikAw[ ies leI ieh swrw ielwkw sym dI mwr hyT Aw igAw Aqy ikswnI qbwhI dI iknwry jw pu`jI[ jdoN sMq blbIr isMG ny vyeIN dy mu`F sroq dI Koj iv`c ies ielwky q`k phuMc kIqI qW aunHW ielwky dI ies sm`isAw nUM BWp ilAw[aunHW mihsUs kIqw ik jykr vyeIN dI mu`FoN su`FoN sPweI ho jwvy Aqy ies iv`c swP pwxI vgxw SurU ho jwvy qW ies smu`cy ielwky dw suDwr ho skdw hY[ ies ierwdy nwl aunHW vyeIN dI sPweI leI muihMm iv`Fx dI Xojnw bxweI[imqI 29/12/2002 nUM  ihMmqpur (DnoAw) dy gurduAwrw swihb ivKy AKMf pwT krvwieAw igAw Aqy vyeIN dI kwr syvw dI AwrMBqw dI Ardws kIqI geI[iPr 6 meI, 2003 nMU bu`Do brkq-gwlovwl pul nyVy gursMgq dy mukwm leI qMbU lgw ky vyNeIN dI sPweI dI syvw AwrMB kr id`qI geI[bu`Do brkq-gwlovwl pul qoN lY ky pihlW au`pr v`l mukyrIAW hweIfl cYnl q`k vyeIN dI sPweI kIqI geI[au`QoN Dnoey q`k vyNeIN dI sPweI krn mgroN muV hyTW v`l nMU syvw dw kMm jwrI r`iKAw igAw[kwr syvw dOrwn nw isrP vyNeIN dI sPweI hI kIqI geI sgoN bMny bMny AwvwjweI leI cOVw rsqw vI iqAwr kIqw igAw[ ieh kwr syvw swry sMswr dw iDAwn piv`qr vyeIN dI mh`qqw v`l iK`cx iv`c shweI hoeI[ieh swrw kwrj ieMny auqSwh Aqy SrDw nwl hoieAw ik nw isrP kMm dw inptwrw hI qyzI nwl hoieAw  sgoN ieh gursMgqW leI Awqimk SWqI Aqy sMquStI dw kwrx vI bixAw[ vyeIN dy iknwry nyVy v`sy ipMfW (ijvyN ik gwlovwl, bu`Do brkq, DnoAw, tyrkIAwxw, pul puKqw, proz rolIAW, pRympur, TwkrI, bhwdrpur, qlvMfI f`fIAW, mIrwpur, bwgvwnpur, AvwxW, Awid) dI sMgq ny kwr syvw iv`c bhuq auqSwh nwl ih`sw pwieAw[ pr dUr durwfy dy ielikAW dI sMgq dw Xogdwn vI iksy p`K qoN G`t izkrXog nhIN sI[rozwnw 31 ipMfW dI sMgq kwr syvw iv`c hwzr huMdI rhI Aqy rozwnw 15 ipMfW v`loN lMgr dI syvw huMdI rhI[sMgq dI SrDw sdkw 160 iklomItr lMbI vyeIN iv`coN bUtI dI mukMml sPweI kIqI geI[ ies muihMm dOrwn bUtI, if`gy hoey drKq Aqy gwr k`F ky huiSAwrpur izlHy iv`c vyeIN dI sPweI kIqI geI[ vyeIN dy iknwry 110 iklo mItr lMbw rsqw vI iqAwr kIqw igAw[ gursMgq ny sMq bwbw blbIr isMG jI dI auqSwhq AgvweI sdkw isrP 65 idnW iv`c ieh kwrj mukMml krky ikRSmw kr ivKwieAw[ 16 jUn 2003 qoN pihlW krvwey gey pMjwb srkwr dy ie`k srvyKx Anuswr, sMq blbIr isMG jI vloN 50 kroV rupey qoN v`D dw kMm krvwieAw jw cu`kw sI[ prMqU bwbw jI dIAW pRwpqIAW dw shI shI mulWkx krnw sMBv nhIN[ jo ku`J Awp ny lokW dI rUhwnI Aqy nYiqk qbdIlI leI kIqw hY aus dI kImq nUM pYisAW iv`c AMkxw sMBv nhIN[

      kwr syvw dy ies pVwA (swl 2003-04) dOrwn hI  SRI gurU nwnk dyv jI mhwrwj dy gurpurb dy mOky piv`qr vyeIN dy kMFy ivSwl ngr kIrqnW dw AwXojn kIqw igAw[ sMn 2003 iv`c ieh mhwn ngr kIrqn 6 nvMbr nMU DnoAw qoN AwrMB hoieAw Aqy rsqy iv`c keI pVwA krdw hoieAw gurpurb mOky 8/11/03 nUM sulqwnpur ivKy pu`jw qy 9/11/03 nUM inrml kutIAw sIcyvwl jw ky sMpMn hoieAw[sMn 2004 'c Aijhw hI ngr kIrqn imqI 23/11/2004 qoN 28/11/2004 q`k AwXojq kIqw igAw[ies lVI nUM jwrI r`Kdy hoey guurU nwnk dyv jI dy Avqwr purb mOky 2005, 2006  qy 2007 'c vI Aijhy ngr kIrqn AwXoijq kIqy gey[

      jnvrI 2004 iv`c gwlovwl ivKy piv`qr vyeIN qy ieSnwn Gwt auswr id`qy gey[ ies nwl vyeIN kMFy GwtW dI  auswrI dI ie`k lVI hI SurU ho geI[ ApYRl 2004 iv`c Bul`Q ngr dw vyeIN iv`c pYNdw gMdw pwxI bMd krky suMdr GwtW dI auswrI kr id`qI geI[13 ApRYl 2004 q`k suBwnpur ivKy vI ieSnwn GwtW dI auswrI mukMml kr leI[ 14 ApRYl 2004 nUM nvIN vyeIN dy ieiqhws iv`c pihlI vwr bhuq v`fy pYmwny qy ivswKI dw mylw l`igAw[ nwnk nwm lyvw sMgqW ny vyeIN iknwry keI sQwnW qy (gwlovwl, Bul`Q, suBwnpur Aqy sulqwnpur) ivKy AKMf pwTW dy Bog pwey, kIrqn drbwr sjwey Aqy vyeIN iv`c ieSnwn kIqy[ ivswKI qoN Agly idn 15 ApRYl 2004 nMU gursMgqW ny kWjlI ivKy vyeIN dI sPweI dI syvw SurU kr id`qI[ meI 2004 iv`c kWjlI dI JIl dI sPweI mukMml krky ipkink spwt kWjlI qy 750 Pu`t lMby p`CmI bMnH qy suMdr Gwt auswr id`qy gey Aqy iesnUM s`c mu`c dw ipkink spwt bxw id`qw igAw[ suBwnpur qoN kWjlI q`k vyeIN dy iknwry rsqw vI mukMml kr ilAw igAw[

      sMq blbIr isMG sIcyvwl dI rihnumweI ADIn cl rhI kwr syvw nUM ies dUjy pVwA dOrwn kOmI p`Dr dI mwnqw audoN imlI jdoN dyS dy mhwn bu`DIjIvI, icMqk qy ivigAwnk rwStrpqI fw. ey.pI.jy. Abdul klwm ny 11 meI 2004 nUM qknwlojI idvs dy mOky ryfIE qoN kOm dy nwm Awpxy sMdyS iv`c vyeIN dI syvw dy kwrj nUM rwStr dIAW 9 srvoqm pRwpqIAW iv`c au`Gw sQwn id`qw[

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys