ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

piv`qr vyeIN dI kwrsyvw: sMKyp ieiqhws
qIjw pVwA (sMn 2004-05)

         jUn 2004 iv`c sulqwnpur loDI ivKy qlvMfI cODrIAW pul qoN lihMdy pwsy vyeIN dI sPweI Aqy Gwt auswrn dw kMm jo huiSAwrpur izlHy iv`c vyeIN dI sPweI gwlovwl, Bul`Q, suBwnpur qy kWjlI ivKy GwtW dI auswrI krn leI AsQweI qOr qy rok id`qw igAw sI, muV cwlU kr id`qw igAw[ gursMgqW ny pUry auqSwh nwl kMm kridAW qlvMfI cODrIAW pul qoN lY ky gurduAwrw byr swihb nyVly mugleI pul q`k vyeIN dy au`qr-p`CmI pwsy Gwt auswrn dw kMm pUrw kr ilAw[ pr d`Kx-pUrbI pwsy vyeIN dy rkby dI nwjwiez syl  kwrn kMm Ajy ADUrw ipAw hY[ aumId hY ik vwihgurU dI ikRpw nwl AVcxW jld dUr ho jwxgIAW Aqy vyeIN dI syvw dw kwrj ibnW hor dyrI dy nypry cVH jwvygw[

          julweI 2005 iv`c sulqwnpur loDI dI piv`qr ngrI nUM hirAw BirAw bxwaux leI sMq blbIr isMG jI vloN ie`k muihMm clweI geI ijs iv`c hzwrW dI igxqI iv`c ip`pl, bohV Aqy inMm dy drKqW dIAW iqRvyxIAW lgweIAW geIAW[  vyeIN dy pRdUSx nUM rokx leI ies iv`cly jlcr jIv bhuq mh`qvpUrn BUimkw inBwauNdy hn[ pr srkwrW ies iv`coN m`CIAW qy hor jlcr jIvW dy iSkwr leI Tyky dy idMdIAW rhIAW hn Aqy QoVHy ijhy pYisAW vwsqy gurU nwnk dyv jI dI ies piv`qr vyeIN iv`c jIv h`iqAw dw pwp huMdw irhw hY Aqy dUsry pwsy ies nwl vyeIN dw pRdUSx vDdw igAw hY[ julweI 2005 iv`c piv`qr vyeIN iv`coN m`CIAW Aqy hor jlcr jIvW dy iSkwr qy pwbMdI lgvwaux leI ie`k lok muihMm clweI geI[ imqI 29/7/2005 nUM jlMDr fvIzn dy kimSnr fw. svrn isMG nwl mulwkwq krky gursMgqW ny ies sMbMDI ie`k mMg p`qr pyS kIqw[7/8/05 nUM vI gursMgqW ny m`CI ivBwg dy AiDkwrIAW qoN mMg kIqI ik piv`qr vyeIN iv`coN jlcr jIvW dw iSkwr qurq bMd kIqw jwvy qy m`CI PVn dy TyoikAW 'coN piv`qr vyeIN nUM bwhr r`iKAw jwvy[ gursMgqW dI ies zordwr muihMm sdkw piv`qr vyeIN nUM m`CI PVn leI Tyky cVHwaux dy srkwr dy Xqn sPl nw ho sky[AMq AkqUbr 2006 iv`c srkwr nUM gursMgq dI ie`Cw A`gy Jukdy hoey kwlI vyeIN nUM "piv`qr ndI" dw drjw dyxw ipAw Aqy piv`qr vyeIN iv`c jIv h`iqAw dI mukMml mnwhI hoxI kudrqI qOr qy lwzmI hY[

          sqMbr-AkqUbr, 2005 iv`c sulqwnpur dI ieiqhwsk ngrI nUM suMdr qy swP suQrw bxwaux dI muihMm dI lVI vjoN sMq blbIr isMG jI vloN ngr dy sB qoN gMdy ielwky morI muh`ly iv`c zmIndoz sIvryj pwaux dI syvw krvweI geI[sMn 2000 iv`c kwr syvw dy ArMB qoN hI gursMgqW  ieh mMg krdIAW rhIAW hn ik piv`qr vyeIN dI piv`qrqw nUM BMg kr rhy sIvryjW dy gMdy pwxI bMd kIqy jwx[ ies muihMm nUM hor qyz krdy hoey imqI 28/11/05 nUM ifptI kimSnr kpUrQlw nUM ieh mMg p`qr id`qw igAw ik gMdy pwxI vyeIN iv`c pwey jwx dw gYrkwnUMnI kwrj bMd krvwieAw jwvy[ ifptI kimSnr sRI smIr kumwr Aqy AY`s.AY`s.pI sRI rwjIv AhIr ny ies sMbMDI kwrvweI krn dw Brosw qW idvwieAw pr koeI kwrvweI nw kIqI[ Agly idn imqI 29/11/05 nUM bwbw jI ny pRY`s kl`b kpUrQlw ivKy p`qrkwr sMmyln nUM sMboDn kridAW sMbMiDq iDrW nUM gMdy pwxI bMd krn leI iml ky kMm krn dI ApIl kIqI[

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys