ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

kwlI vyeIN dy pRdUSx dI sm`isAw

    prMqU Bwrq Aqy pMjwb dy hor dirAwvW Aqy ndIAW dI qrHW kwlI vyeIN AwpxI purwxI Swn Aqy sv`Cqw nUM brkrwr nw r`K skI[ ieh vI doAwbw Kyqr dy ivaupwrIkrx, ngrIkrx Aqy audXogIkrx dI iSkwr ho geI[srkwrW audXog dy vwDy dy jSn mnwaux iv`c ru`JIAW rhIAW, pr aunHW burweIAW qoN byiDAwn rhIAW ijnHW nUM audXogIkrx Awpxy nwl lY ky Aw irhw sI[ieh AigAwnqw AigAwnqw nw rih ky  ie`k mujrmwnw lwprvwhI bx geI sI[ ieh AiDkwrIAW dI ie`Cw SkqI dI kmI nhIN sgoN ie`k cyqn qOr qy Dwrn kIqI hoeI nIqI sI[aunHW nUM Awpxy sOVy ih`qW qoN htky iksy cIz dI prvwh nhIN sI[ kwnUMn bxwaux vwly kwnUMn qoVn vwly bx gey[ ies pRkwr burweI byrok tok vDdI geI[ iesdy is`ty vjoN swfw vwqwvrx in`Grdw jw irhw hY[swfy hvw Aqy pwxI burI qrHW dUiSq ho gey hn[ vwqwvrx dy rwKy pRdUSx dy swQI ho gey hn[

      AijhI AvsQw iv`c kwlI vyeIN dw pRdUiSq ho jwxw koeI AlokwrI g`l nhIN sI[ vyeIN dy kMFly bhuqy ipMfW ny Awpxw gMdw pwxI SryHAwm vyeIN iv`c pwauxw SurU kr id`qw[ipMfW dy sIvryjW dw pwxI stor krn vwsqy C`pVW leI r`KIAW geIAW QwvW qy Asr rsUK vwly lokW ny gYrkwnUMnI FMg nwl kbzy kr ley[keI ipMfW iv`c qW srkwr ny sIvryj pwaux dy Aijhy pRojYktW leI grWtW vI id`qIAW ijnHW ADIn ipMfW dy gMdy pwxI is`Dy qOr qy vyeIN iv`c pwey gey[kwlI vyeIN dy ies lgwqwr ho rhy pRdUSx ny ies ielwky dy jIvn nUM keI FMgW nwl pRBwivq kIqw hY, ijvyN:

  • pihlI g`l, vyeIN iv`c pYx vwly gMdy pwxIAW iv`c PYktrIAW dI zihrIlI rswiexk rihMd KUMhd Aqy bhuq Kqrnwk bImwrIAW vwlw hspqwlW dw kUVw krkt vI Swiml huMdw hY[ieh zihrIlw gMdw pwxI DrqI hyTW zIr ky DrqI hyTly pwxI nUM vI zihrIlw kr irhw hY[ ieh pIx vwly pwxI dw sQweI qy kdy TIk nw hox vwlw nukswn hY[ieh nw isrP mOjUdw pIVHI nUM sgoN Awaux vwlIAW nslW nUM vI hOlI hOlI zihr dy ky mwrn vwlI g`l hY[ies nwl ivSyS qOr qy aunHW lokW dI ishq burI qrHW pRBwivq ho rhI jo vyeIN dy kMFy rihMdy hn Aqy nlikAW rwhIN iehI gMdw pwxI k`F ky pIx leI mjbUr hn[ies nwl keI iksm dIAW mwrU bImwrIAW ienHW ielwikAW iv`c PYl rhIAW hn[ies pRkwr vyeIN dy pwxI iv`c sIvryjW dw zihrIlw pwxI pwauxw jn ishq leI bhuq v`fw Kqrw swibq ho irhw hY[
  • dUsry, kwlI vyeIN Aqy hor dirAwvW iv`c pY rhy sIvryjW dy gMdy pwxI Awpxy nwl ic`kV Aqy gwr lY ky AwauNdy hn Aqy ieh gMdw ic`kV Aqy gwrw ndI dI qih qy ivCdw jWdw hY[ hOLI hOLI krky vyeIN dy hyTW gwr dI ie`k motI qih jMm jWdI hY jo DrqI dy hyTly muswm iblkul bMd kr id`MdI hY Aqy DrqI hyTly pwxI dI rIcwrijMg nUM iblkul rok idMdI hY[is`ty vjoN ndI dw pwxI au`pr sqh qy hI iqlkdw jWdw hY Aqy DrqI dy AMdr dwKl nhIN ho skdw[
  • qIsry, kwlI vyeIN gurU nwnk nwm lyvw sMgqW leI ie`k qIrQ AsQwn hY[dUr nyiVauN gursMgqW ies dy drSn krn, ies iv`c ieSnwn krn, Aqy ies dy pwxI nUM AMimRq smJ ky ies iv`coN cUlI lYx leI AwauNdIAW hn[ies piv`qr jl nUM gMdw dyK ky aunHW dy idlW nUM gihrI Tys phuMcdI hY[
  • cOQy, gMdw hoieAw ieh pwxI aunHW ielwikAW iv`c vI jWdw hY ij`Qy lok ies nUM is`Dy qOr qy pINdy hn Aqy ies nUM Dwrimk rsmW  leI Aqy kVwh pRSwd iqAwr krn leI vrqdy hn[ ies qrHW pUjw Arcnw leI mlmUqr pyS krnw nwmuAwPIXog AprwD hY[

bySk Bwrq dy sMivDwn iv`c dirAwvW dy pwxIAW dy pRdUSx nUM rokx leI pRvDwn kIqw igAw hY[imswl dy qOr qy jl (pRdUSx dI mnwhI Aqy kMtrol sMbMDI) inXm, 1975 dy pMjvyN AiDAwey dI Dwrw 24:1  Anuswr:-

“24. pRdUSx pYdw krn vwly pdwrQ su`tx leI ndI jW KUh dI vrqoN dI mnwhI, vgYrw.

(1) ies Dwrw dy pwvDwnW dy ADIn:-

(a) koeI vI ivAkqI jwx bu`J ky rwj p`DrI borf vloN im`Qy gey mwpdMfW Anuswr zihrIlw, hwnIkwrk  jW pRdUiSq krn vwlw pdwrQ iksy vI ndI jW KUh jW sIvryj iv`c jW DrqI qy nhIN pweygw jW pwaux dI AwigAw dyvygw[                        

jW

(A) koeI vI ivAkqI jwx bu`J ky iksy vI ndI iv`c koeI vI hor Aijhw pdwrQ nhIN pweygw jW pwaux dI AwigAw dyvygw ijs nwl ndI dy kudrqI vhwau iv`c rukwvt pYNdI hovy jW ijs nwl hor kwrxW Aqy ies dy is`ty vjoN hoey pRdUSx iv`c hor v`fw vwDw ho jwx dI sMBwvnw hovy[”

mwnXog mu`K mMqrI pMjwb ny pitAwlw ivKy 12/2/2006 nUM p`qrkwrW nwl g`lbwq kridAW ikhw ik pMjwb srkwr sMq blbIr isMG sIcyvwl nwl sihXog krygI Aqy piv`qr kwlI vyeIN dI piv`qrqw nUM bhwl krn iv`c koeI ksr bwkI nhIN C`fygI[pMjwb ivDwn sBw iv`c vI 1/3/2006 nUM, ie`k svwl dy jvwb iv`c aunHW ikhw ik piv`qr kwlI vyeIN iv`c ie`k vI bUMd gMdy pwxI dI nhIN pYx id`qI jwvygI[

ifptI kimSnr kpUrQlw vloN dPw 144 ADIn imqI 20/10/2005, 27/12/2005 Aqy 29/4/2006 nUM ipMfW SihrW dw gMdw pwxI vyeIN iv`c pwaux qoN mnwhI dy hukm jwrI kIqy gey[

pr  ienHW swry hukmW dy bwvjUd gMdw pwxI piv`qr vyeIN iv`c ausy qrHW pYNdw irhw[ fI.sI. swihb

ny mu`K mMqrI pMjwb nUM pyS kIqI irport ‘c  mMinAw:-

“meI 5, 2006 nUM, mYN, bwbw blbIr isMG sIcyvwl, ifptI kimSnr huiSAwrpur, AweI.ey.AY`s. Aqy swry sMbMiDq APsr swihbwn smyq, DnoAw qoN sulqwnpur loDI  vyeIN dw muAwienw kIqw Aqy aunHW QwvW dI inSwndyhI kIqI ij`QoN sIvryj dw pwxI piv`qr vyeIN iv`c pY irhw sI[ ieh dyiKAw igAw ik dsUhw, tWfw (huiSAwrpur izlHy iv`c), bygovwl, Bul`Q, kpUrQlw, ryl koc PYktrI (kpUrQlw izlHy iv`c) Aqy kpUrQlw izlHy iv`c 62 ipMfW Aqy huiSAwrpur izlHy iv`c 13 ipMfW dy sIvryj dw pwxI vyeIN iv`c pY irhw sI[”

(pRojYkt irport: sRI gurU nwnk dyv jI dI piv`qr kwlI vyeI;

mu`K mMqrI, pMjwb nUM imqI 30 meI 2006 nUM pyS kIqI geI)

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys