ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

nwjwiez kbizAW dI sm`isAw

     vyeIN dy rkby qy nwjwiez kbizAW dI sm`isAw vI koeI G`t gMBIr nhIN[ieh sm`isAw vI pRdUSq pwxIAW dI sm`isAw vWg lgBg swry hI dirAwvW Aqy ndIAW dI sWJI sm`isAw hY[

     pihlI iksm dy nwjwiez kbzy Gr jW hor iemwrqW dI auswrI krn vwilAW v`loN huMdy hn[doAwby iv`c AwbwdI dy qyz vwDy kwrx GrW dI auswrI leI pRwpq QW bhuq qyzI nwl Gt rhI hY[vyeIN dy kMiFAW qy QwvW jo Awm qOr qy ivhlIAW Aqy AxvrqIAW peIAW hn mkwnW Aqy hor iemwrqW dI auswrI leI AwdrSk jwpdIAW hn[ ies pRkwr vyeIN dy nyVy  AxAiDkwirq klonIAW Aqy mkwn auswry jw rhy hn[

ies qrHW dy kbizAW dw ivroD ies krky nhIN huMdw ikauNik bhuqI vwrI nwjwiez kbzy krn vwly Asr rsUK vwly lok huMdy hn[

     dUjI iksm dy kbzy aunHW ikswnW vloN huMdy hn jo vyeIN nwl lgdIAW zmInW dy mwlk huMdy hn[vDyry Psl Aqy vDyry Awmdn dy lwlc iv`c auh hr hIlw vrq ky vDyry zmIn Bwldy hn[ jdoN auh dyKdy hn ik vyeIN dw rkbw ivhlw AxvriqAw ipAw hY qW suBwvk hI Awpxy KyqW nUM aus pwsy v`l nUM PYlwaux dw lwlc aunHW dy mnW iv`c Aw jWdw hY[ ijvyN ijvyN vyeIN kMFly Kyq p`srdy gey, iqvyN iqvyN vyeIN suMgVdI geI[ ikswnW ny bwhroN im`tI FoA ky vyeIN vwlw nIvW ielwkw Br ilAw Aqy aus nUM Awpxy KyqW nwl p`Drw kr ilAw[aunHW nw isrP ies au`pr KyqI krnI SurU kr id`qI sgoN Awpxy nwm mwl mihkmy dy kwgzW iv`c mwlk vjoN drj krvwaux dy jugwV vI kr ley[ies pRikRAw dy byrok tok c`ldy rihx dw ie`k qW kwrx ieh sI ik bhuqI vwr vyeIN dy rkby dw irkwrf mwl mihkmy kol pRwpq hI nhIN sI[ies qoN vI v`D mwVI g`l ieh sI ik ij`Qy irkwrf pRwpq sI au`Qy vI ku`J mwl mihkmy dy AiDkwrIAW ny gYr kwnUMnI FMg nwl nwjwiez kbzwkwrIAW dy h`k iv`c ivkrI dy iekrwrnwmy drz kr ley[ Aijhy gYr kwnUMnI ivkrI iekrwrnwmy kwnUMn dI Gor aulMGxw hn, swDwrx qOr qy AigAwnqw iv`c kIqy kwrj nhIN[

     Aijhy nwjwiez kbizAW kwrx kwlI vyeIN dw rsqw qMg huMdw igAw Aqy keI QweIN ies iv`c pwxI dy lMGx leI rwh vI nw bicAw[iehI kwrx hY ik jIvn Aqy jwiedwd dI qbwhI krn vwly mwrU hVH ies ielwky iv`c Awm ijhI g`l bx gey hn[pRdUSx Aqy nwjwiez kbzy kwlI vyeIN leI Gwqk swibq hoey hn[ijnHW ikswnW ny AwpxIAW zmInW dIAW v`tW AgWh krky vyeIN dy rkby nUM nwl rlw ilAw, aunHW nUM  vyeIN dI mh`qqw bwry smJwauxw mukwblqn sOKw hY[ pr jo ivAkqI ivkrI iekrwrnwmy gYr kwnUMnI FMg nwl Awpxy nwm krvwaux dI h`d q`k phuMc gey, aunHW ivroD krn dIAW koiSSW vI kIqIAW[auh Adwlq dw drvwzw jw KVkwauNdy hn, ies leI nhIN ik ienswP hovy, sgoN ies leI ik kys ltkwieAw jw sky[AijhI siQ`qI iv`c jo lok ienswP cwhuMdy hn aunHW nUM pRySwn hoxw pYNdw hY[ lMby smyN q`k K`jl KuAwr hox mgroN nwjwiez kbizAW dI ivroDqw krn vwly AwKr idl C`f jWdy hn[

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys