ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

pwxI dI kmI dI sm`isAw

ij`Qy pRdUSx Aqy nwjwiez kbzy lgBg swry dirAwvW Aqy ndIAW dI sWJI sm`isAw hn, au`Qy pwxI dI kmI dI sm`isAw ivSyS qOr qy kwlI vyeIN dI sm`isAw hY[ ies dy keI kwrx hn:-

  • pihly, ibAws dirAw jo kwlI vyeIN dy pwxI mu`K somw hY smyN dy Pyr nwl hOlI hOlI vyeIN dy mu`Fly sQwn qoN ip`Cy ht igAw hY[vyeIN qoN v`Krw hox mgroN ibAws dirAw ku`J smyN q`k, jykr sqh qy nhI, qW zmIn dy hyTly pwxI dy vhwA rwhIN vyeIN nUM pwxI muh`eIAw krvwauNdw irhw[pr 1960 iv`c pONg fYm dy bxn nwl ibAws dirAw dy Awpxy pwxI dw p`Dr nINvW ho igAw Aqy auh kwlI vyeIN nUM ausdw vhwA inXmq qOr qy c`ldw r`Kx leI kwPI mwqrw iv`c pwxI muh`eIAw krn dy Asmr`Q ho igAw[
  • dUjy, tyrikAwxw CMB, ij`QoN vyeIN nUM pwxI pRwpq huMdw sI, dy pwxI dw p`Dr vI nINvW ho igAw[
  • qIjy, sMbMiDq AiDkwrIAW dIAW glq nIqIAW kwrx, bu`Do brkq bYryj (ijsdI auswrI 1932 iv`c vyeIN au`pr kIqI geI sI) dy gyt bMd kr ky aus iv`c jmHW hoey pwxI nUM kudrqI vhwA Anuswr vyeIN iv`c vgdw rihx leI C`fx dI QW moV ky ibAws dirAw iv`c pw id`qw igAw[ies pRkwr vyeIN nUM kudrqI qOr qy pwxI qy ausdy bxdy h`k qoN vWiJAW kr id`qw igAw[
  • ies qoN ielwvw, vyeIN nwl lgdy ielwikAW iv`coN  Coty Coty mOsmI coAW Aqy nwilAW rwhIN brswqI pwxI dy  nwl ruVH ky AweI im`tI nwl kwlI vyeIN dw vhIx Br igAw[ im`tI dI motI prq nwl zmIn dy muswm bMd ho gey[zmIn hyTW pwxI dy v`fy BMfwrW nUM bwhr in`klx leI rsqw imlxw bMd ho igAw[ ieh pwxI ij`Qy ikqy vI ies nUM bwhr in`klx leI rsqw imldw au`QoN ieh bwhr Pu`t inkldw[msln, iesnUM Aijhw rsqw aunHW zmInW iv`c imldw ij`Qy ikswnW ny PslW bIjIAW hoeIAW sn[ ies pRkwr PslW ies sym dy pwxI hyT fu`b jWdIAW[ so, ies dw sB qoN v`fw nukswn KyqIbwVI nUM hoieAw[

pwxI dI kmI nwl kwlI vyeIN dI pihlW hI ho cu`kI durdSw hor vI bdqr ho geI[pwxI dI kmI kwrx vyeIN iv`c pwxI dy vhwA dw SkqISwlI vyg smwpq ho igAw[  keI vwrI pwxI au`kw hI vgxoN bMd ho jWdw Aqy eynI bdbo mwrn l`g jWdw ik swrw Awlw duAwlw dUiSq ho jWdw[ Aijhw gMdw qr`ikAw hoieAw  pwxI hwieAwisMQ bUtI dy vDx Pu`lx leI bhuq swzgwr sI[ keI QwvW qy vyeIN iblkul su`k jWdI Aqy ies nwl ies qy nwjwiez kbizAW dI rPqwr hor vI qyz ho jWdI Aqy vyeIN ipMfW Aqy SihrW dI gMdgI Aqy kUVw krkt su`tx leI kUVwdwn bx geI[

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys