ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

kwlI vyeIN bwry cyqnw


BwvyN auprokq kwrxW krky kwlI vyeIN mOq dy rsqy pY cu`kI sI, pr hwly vI lokW dy mnW iv`c ieh izMdw sI[klwkwrW, kvIAW Aqy lyKkW ny ies dw izkr bhuq SrDw Aqy siqkwr nwl kIqw[ imswl dy qOr qy, gurU nwnk dyv jI dy jIvn bwry s`qrivAW iv`c Cpy mhWkwvW, ijvyN Avqwr isMG Awzwd dw ivSv nUr, dUjI AYfISn 1970, ieMdrjIq isMG qulsI dw prm purK, 1970, pRo. mohn isMG dw nwnkwiex, 1971, Awid iv`c kvIAW ny kwlI vyeIN dIAW bhuq suMdr qsvIrW iK`cIAW hn[aus smyN q`k kwlI vyeIN hwly swfy smwj dIAW iBRSt kwrvweIAW dI iSkwr nhIN sI hoeI[ jdoN pqn pRikRAw dI SurUAwq hoeI, vwqwvrx bwry icMqwqur Aqy gurU nwnk dyv jI dy PlsPy iv`c idlcspI r`Kx vwly lokW nUM bhuq du`K hoieAw[ aunHW ies BwvI Kqry qoN kwlI vyeIN dI r`iKAw krn leI ku`J Xqn kIqy[ pr ieh Xqn bhuq Coty pYmwny dy, ivkoilqry Aqy nymb`D nhIN sn ijs krky ieh pqn dIAW SkqIAW dy hmly dw Fu`kvW au`qr nw bx sky[sMq krqwr isMG jI ny 1969 iv`c gurU nwnk dyv jI dI pMjvIN jnm SqwbdI mOky piv`qr vyeIN qy ku`J Gwt auswrn dy Xqn kIqy pr aunHW XqnW nUM A`gy nw vDwieAw jw sikAw[mwnv ivkws mMc kpUrQlw ny ku`J QwvW qy vyeIN dI sPweI krn dy Xqn kIqy[ brgyfIAr suKjIq isMG kpUrQlw dI swbkw irAwsq dy mhwrwjw ny 1983 iv`c kwlI vyeIN dI sPweI dy msly nUM srkwrI p`Dr qy auTwaux dI koiSS kIqI[sMn 2000 iv`c aus vyly dy ifptI kimSnr kpUrQlw vI.ky.isMG ny gurU nwnk piv`qr vyeIN bhwlI kmytI nW dI ie`k svY-syvI sMsQw dy sihXog nwl vyeIN dw srvyKx kIqw qW ik mukyrIAW hweIfl cYnl qoN ies iv`c pwxI dI ku`J mwqrw pvweI jw sky[

ku`J vwqwvrx pRymI svY syvI sMsQwvW ijvyN Driq suhwvI, cOigrdw bcwau kmytI, pMjwbI s`K lWbVw Awid vI ies Kyqr iv`c srgrm hoeIAW Aqy aunHW vyeIN nUM ivSyS qOr qy Aqy vwqwvrx nMU Awm qOr qy pRdUSx qoN bcwaux leI mIitMgW Aqy kwnPrMsW krnIAW SurU kIqIAW[ prMqU aunHW dw kMm AmlI p`Dr qy G`t Aqy isDWqk Aqy bOiDk p`Dr qy izAwdw sI[

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys