ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ

Read Website in English
 

 

piv`qr vyeIN dI kwr syvw

         piv`qr kwlI vyeIN, jo ik ibAws dirAw dI pRmu`K shwiek ndI hY, duAwby dI DrqI leI BUgoilk, AwriQk, siBAwcwrk qy Dwrimk hr p`K qoN ieMnI mh`qvpUrx hY ik jykr ies nUM pMjwb dy ies kyNdrI iK`qy dI jIvn ryKw kih leIey qW koeI AiqkQnI nhIN hovygI[ ieh gurU nwnk dyv jI dI crn Coh piv`qr ndI hY ij`Qy Awp jI ny sulqwnpur loDI ivKy 14 swl 9 mhIny 13 idn qp`isAw kIqI[ gurU jI ies ndI iv`c rozwnw ieSnwn kirAw krdy sn[ ie`k idn Awp jI ny ies ndI iv`c tu`BI lgweI Aqy iqMn idn Alop rhy[ jnmswKIAW Anuswr ies iqMn idn dy smyN dOrwn Awp jI Akwl purK dI hzUrI iv`c gey Aqy r`bI bwxI dI bKiSS pRwpq krky muV pRgt hoey Aqy Akwl purK dy hukm Anuswr dunIAW nUM gurbwxI dy mUl mMqr "å siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ]" dw sMdyS dyxw AwrMB kIqw[ ies pRkwr ieh piv`qr vyeIN ie`k nvyN ienklwbI PlsPy dw jnm AsQwn hY Aqy is`K Drm dw pihlw qIrQ AsQwn[ jo mh`qqw gieAw dy boD drKq dI bu`D Drm leI hY auhI mh`qqw piv`qr vyeIN dI is`K Drm leI hY[

          s`T-s`qr dy dhwikAW iv`c v`soN dy qyz vwDy Aqy AMqW dy SihrIkrx kwrx pMjwb qy Bwrq dy hor dirAwvW qy jl soRqW vWg kwlI vyeIN vI byh`d pRdUiSq ho geI[ nwjwiez kbizAW kwrx suMgVdI hoeI ieh ndI lgBg Alop hox iknwry pu`j geI sI[ pYsw kmwauxw jIvn dw  ie`ko ie`k mMqv bx igAw Aqy hry ienklwb dI ckwcOND iv`c smwjk, BweIcwrk, nYiqk Aqy pRikrqk srokwr nzr AMdwz ho gey[ies ivnwSkwrI ivkws dy pRBwvW ny pMjwb iv`c mu`K ik`qw KyqIbwVI krn vwly ikswn vrg nUM burI qrHW AwpxI igRPq iv`c lY ilAw[U ij`Qy zmIn, hvw, Kurwk Awid nUM zihrIlw bxwaux 'c ikswnW ny koeI ksr nw C`fI, auQy audXogk qy SihrI  vrg ny AwpxI zihrIlI vystyj Aqy sIvryj dI gMdgI  nUM kudrqI soimAW, dirAwvW qy ndIAW 'c pw ky pMjwb dy pwxIAW nUM gMdw qy zihrIlw krn iv`c Awpxw pUrw Xogdwn pwieAw[ mwno ieh AmIrI Aqy KuSwhwlI dI dOV nw hovy, sgoN Awly duAwly Aqy pwxIAW nUM gMdy krn dw mukwblw hovy[ ik ijMnw Awlw duAwlw gMdw krWgy auMny hI izAwdw AsIN AmIr hovWgy[ ies mujrmwnw AigAwnqw iv`c jdoN AsIN AwpxI hvw, pwxI Aqy DrqI nUM ieMnw gMdw kr ilAw ik AsIN Kud hI iesdy kwrx bImwr ho ky mrn l`gy[ qW ku`J soJIvwnW nUM Aihsws hoieAw ik dwl iv`c koeI koeI dwxw kwlw nhIN sgoN swrI dwl hI kwlI hY, ik swfy ivkws dw rsqw mu`FoN su`FoN hI glq hY, qW aunHW ny ivcwrW SurU kIqIAW[ rwStrI AMqrwStrI p`Dr qy ies msly dy h`l leI isr joVy jwx l`gy; kuJ ikhw ku`J suixAw jwx l`gw[ vIhvIN sdI dy AKIrly dhwikAW iv`c Aijhy ivcwr vtWdry b`uDIjIvIAW dI ie`k pRmu`K loV bx gey[BwvyN ieh ivcwrW ie`k irvwj jW pRcwr ih`q hI huMdIAW sn Aqy Awm qOr qy Aml ivhUxIAW hI rih jWdIAW sn pr ienHW rwhIN vwqwvrx dI cyqnw dw pRswr BwvyN isDWqk p`Dr qy hI shI, huMdw irhw[

          sMq blbIr isMG jI sIcyvwl v`loN 15 julweI 2000 nUM jlMDr ivKy bu`DIjIvIAW dI AijhI hI mIitMg iv`c  iSrkq BwvyN ie`k ieqPwk hI hovy pr ies nwl Aml ivhUxIAW isDWqk crcwvW nUM loVINdy AmlI ivhwr dI pRwpqI ho geI Aqy piv`qr vyeIN ndI Aqy iesdy rwhIN smu`cy pMjwb dy ieiqhws iv`c ie`k ienklwbI Xu`g dI SurUAwq ho geI[ 15 julweI 2000 dI ies mIitMg iv`c vyeIN dI sPweI leI kwr syvw SurU krn dw AYlwn krky, vcnW dy b`Dy sMq blbIr isMG ny 16 julweI sMn 2000, swaux dI sMgrWd nMU, sulqwnpur dy ieiqhwsk gurduAwry sRI byr swihb ivKy vwihgurU A`gy Ardws Aw kIqI qy gurU nwnk dyv jI dI piv`qr vyeIN dI kwr syvw dI AwrMBqw leI AwigAw mMgI[ pihlW ku`J idn sulqwnpur dI piv`qr ngrI nUM Awauyx vwlIAW sVkW iqAwr kIqIAW geIAW qW ik gursMgqW nMU kwr syvw leI sulqwnpur pu`jx iv`c AOK nw hovy[ auprMq gurduAwry sRI sMq Gwt dy nzdIk qMbU lgw ky piv`qr vyeIN dI piv`qrqw nUM bhwl krn dw ieiqhwsk kwrj 28 julweI 2000 nUM AwrMB kr id`qw igAw[

          vwihgurU qy tyk, SrDw, lgn Aqy idRV ierwdy sdkw sMq blbIr isMG jI ny gursMgqW dy sihXog nwl sB KqirAW Aqy cuxOqIAW dw mukwblw krdy hoey s`q swl dy Coty ijhy Arsy iv`c piv`qr vyeIN dI nw isrP kwieAw plt ky r`K id`qI Aqy piv`qr vyeIN nUM sMswr dy nkSy qy lY AWdw sgoN smUh pMjwbIAW iv`c vwqwvrx Aqy jl soimAW dy pRdUSx dy iKlwP cyqnw dI ie`k ivAwpk lihr isrj id`qI[ieh pMjwb hI nhIN sgoN swry Bwrq leI v`fy mwx dI g`l hY ik ndIAW dy pRdUSx dI sm`isAw dy h`l leI smu`cw sMswr hux sMq blbIr isMG Aqy aunHW dIAW sihXogI gursMgqW vloN kIqI jw rhI piv`qr vyeIN dI kwr syvw dy imswlI kwrj v`l q`k irhw hY[

 
   
 
  ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਚੱਕ ਚੇਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ. eImyl: maharaj_ji@nirmalkuteya.com
This Website is Designed and Hosted By: Noblemansites.com venture of Datasys